ما در شبکه های اجتماعی
 

کمیته اجرایی کنفرانس ها

مجتبی وحدانی؛ مدیریت اجرایی کنفرانس ها در روسیه

دکتر لیدا صمدیان؛ مدیریت اجرایی کنفرانس های حقوقی

سایر اعضا:

مجید مرادی؛